Rødovre Badminton Club

LOVE for Rødovre Badminton Club

Stiftet 1.april 1953


§ 1. Klubben
Klubbens navn er Rødovre Badminton Club ( RBC ), og dens formål er at fremme badmintonspillet.
Klubbens hjemsted er Rødovre.
Klubbens adresse er formandens.


§ 2. Organisationer
Klubben er gennem Badminton København medlem af Badminton Danmark under Dansk Idrætsforbund, og er gennem Badminton Danmark tilknyttet Badminton World Federation, og dermed underkastet de regler og bestemmelser, disse forbund måtte fastsætte.

Klubben er tillige tilsluttet FIR,Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre, og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.

 
§ 3. Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver uberygtet person, idet bestyrelsen dog kan nægte optagelse, hvis særlige forhold taler herfor.

Medlemmerne er foruden klubbens love, underkastet de af bestyrelsen vedtagne bestemmelser og reglementer.

Medlemmerne (aktive/passive) betaler årskontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for en sæson ad gangen. Gyldig kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemsbevis.

Bestyrelsen kan, når ganske særlige omstændigheder foreligger for et medlem, tillade reduceret kontingent. Udmeldelse i sæsonens løb, som er 1. august til 31. juli, giver ikke ret til hel eller delvis refusion af kontingentet.

Medlemsforholdet ophører automatisk, hvis kontingentet ikke indbetales til det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt eller i øvrigt ved skriftlig udmeldelse til formanden. Manglende betaling kan blive sendt til inkasso samt medføre, at medlemmet udelukkes fra medlemskab af anden idrætsklub.

 Under særlige omstændigheder, herunder usportslig optræden, kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der i så fald kan forlange sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har ret til selv at være til stede. Generalforsamlingen afgør spørgsmålet om eksklusion ved skriftlig afstemning med simpel stemmeflertal.

Afgørelsen kan appelleres til Dansk Badminton Forbunds amatør- og ordensudvalg.


§ 4. Aflysning af træning
Bestyrelsen kan aflyse træningen en hvilken som helst dag eller aften til brug for konkurrencer og lignende. Endvidere kan træningen aflyses, hvis klubben får inddraget træningstid af kommunen. Meddelelse om aflysning skal gives ved opslag på hjemmeside.


§ 5. Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 6 -9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Det tilstræbes at bestyrelsen består af følgende:         

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Spilleudvalgsformanden for veteraner

Bestyrelsen kan supplere sig selv inden for valgperioden, hvis en post bliver ledig, Hvis dette sker, skal vedkommende, der er indtrådt i bestyrelsen,vælges på førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 6. Regnskabet
Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

Kassereren skal opkræve kontingenter, forestå udbetalinger og føre omhyggeligt regnskab. Kassereren skal holde klubbens midler separat. Kontante beholdninger over kr. 5.000 skal uden ophold indsættes på klubbens konto.

Regnskabet revideres mindst 1 gang årlig af en af generalforsamlingen valgt revisor.


§ 7. Generalforsamling
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal ske gennem klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen, og bestyrelsen skal offentliggøre disse på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

På hjemmesiden skal klubbens reviderede regnskab for det sidst sluttede regnskabsår – 1. april til 31. marts  – også offentliggøres

Generalforsamlingen er øverste myndighed i klubben, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Dette gælder dog ikke ved klubbens opløsning, jævnfør § 10.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde og kun af aktive medlemmer over 18 år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning for det forløbne år
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson (aktive/passive)
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse i henhold til § 5
Valg af revisor og 1 revisorsuppleant, begge for 1 år
Eventuelt


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de aktive medlemmer over 18 år fremsætter skriftlig, motiveret anmodning herom.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen.
3/4 af de medlemmer, der har ønsket ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved generalforsamlingen.

Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel efter de retningslinier, der er angivet i § 7, gældende for ordinær generalforsamling.


§ 9. Hæftelse
Til retsligt at forpligte klubben kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 10. Opløsning
For at klubben kan opløses, skal 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme herfor. Hvis der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, hvor klubbens eventuelle opløsning da kan besluttes med 2/3 af de fremmødte antal stemmer. Ved klubbens opløsning overdrages aktiverne i henhold til generalforsamlingens beslutning.Revideret ved generalforsamling 14.10.1980
og ved generalforsamling 27.10.1983
og ved generalforsamling 28.04.1999
og ved generalforsamling 30.05.2007
og ved generalforsamling 02.05.2017
Indmeldelse
Klik på knappen herunder for at komme direkte til indmeldelse.
Læs mere

Sponsorer


Rabat til Rødovres medlemmer. Klik på billedet for at besøge hjemmesiden.
Træningstider
Besøg vores side
Rødovre Badminton Club | Elstedvej 40 | 2610 Rødovre |